O nas


Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach zwany dalej Zakładem na mocy Uchwały Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016 r. został ustanowiony z dniem1 stycznia 2017 r. jako jednostka obsługująca do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty. Zakład jest jednostką budżetową i działa w oparciu o statut nadany w/w uchwałą.

Do zadań Zakładu należy:
wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kęty, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi, w szczególności:
- prowadzenie rachunkowości obsługiwanych jednostek,
- sporządzanie list płac pracowników jednostek obsługiwanych,
- obsługa kadrowa pracowników jednostek obsługiwanych,
- obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników jednostek obsługiwanych.

Do realizacji powierzonych zadań Zakład posiada 12 etatów, w tym:

  • Dyrektor: 1 etat,
  • Główny Księgowy: 1 etat,
  • Dział księgowości: 5 etatów,
  • Kasa: 1 etat,
  • Dział płac: 3 etaty,
  • Kadry: 1 etat.

Zakładem kieruje Dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora reguluje statut Zakładu.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego