www.zosips.kety.pl

     czwartek, 27 kwietnia 2017     |     licznik: 35826

Biuletyn Informacji
Publicznej

ZOSIPS

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego. Utworzony został z dniem 1 września 1993r. – na mocy Uchwały Nr XXXV/252/93 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 czerwca 1993r.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych zwany dalej Zakładem, działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w Kętach w dniu 23 grudnia 2005r. – Uchwała Nr XXXVI/305/2005.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

obsługa finansowo-księgowa publicznych gimnazjów, szkół podstawowych oraz przedszkoli zlokalizowanych w Gminie Kęty, zwanych dalej Jednostkami;

ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach osobowego funduszu płac;

dokonywanie naliczeń i wypłat wynagrodzeń;

planowanie i statystyka, sporządzanie wymaganych sprawozdań;

obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników Jednostek oraz emerytów i rencistów;

wykonywanie innych zadań zleconych Przez Burmistrza Gminy z zakresu funkcjonowania oświaty.

Dla realizacji powierzonych zadań Zakład posiada 12 etatów, w tym:
Kierownik - 1 etat
Główny Księgowy - 1 etat
Sekcja Księgowości - 5 etatów
Sekcja Płac - 3 etaty
Kadry - 1 etat
Kasa - 1 etat

Zakładem kieruje Kierownik, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.
Zakres obowiązków i uprawnień Kierownika reguluje w/w statut.

 

Copyright © 2010 Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty